Aquesta web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir una millor navegació. Al navegar-hi l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes. L'usuari pot evitar la generació de galetes i eliminar-les mitjançant les opcions del seu navegador. Bloquejar les galetes pot implicar que alguns dels serveis i opcions d'aquesta web no funcionin correctament.


Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s'instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. Com per exemple, serveis d'estadístiques com Google Analytics.

Gestionar les galetes al meu navegador

L'usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l'ús de galetes al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Subvencions a empreses editorials per a la traducció a altres llengües d'obres literàries i de pensament 2014

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la traducció a altres llengües d'obres literàries i de pensament 2014.

És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria atès que s’han introduït alguns canvis respecte els anys anteriors. És imprescindible que els formularis siguin els de l’any de la convocatòria 2014.

L'Institut Ramon Llull (IRL) concedeix subvencions a empreses editorials per a la traducció d’obres literàries (poesia, teatre i narrativa) i de pensament (no ficció i humanitats), originals en llengua catalana durant l’any de la convocatòria.

DESTINATARIS/ÀRIES

Poden optar a aquestes subvencions les empreses editorials que tinguin programada la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i hagin adquirit, a tal efecte, els drets d’edició per a la publicació de l’obra en format llibre i amb distribució comercial. L’obra per a la qual es demana l’ajut no pot haver estat publicada amb anterioritat a la data de la resolució de concessió de la subvenció ni tampoc es pot publicar més tard del 30 de novembre de l’any següent a la convocatòria.

No poden optar a aquestes subvencions les empreses editorials que tinguin un deute pendent amb l’IRL reconegut per resolució ferma del seu director.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar de la forma següent:

1.- Telemàticament a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents.
El sol·licitants estrangers que vulguin presentar la sol·licitud a la seu electrònica hauran de demanar prèviament un pasword d’accés. Per a resoldre dubtes sobre la presentació d’aquestes  sol·licituds o la documentació que cal presentar, adreceu-vos a Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).
2.- Per correu postal o presencialment a l’adreça:
Institut Ramon Llull
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona (Espanya)
3.- Per correu postal o presencialment a les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles.

Els formularies es troben disponibles al Registre de l’Institut Ramon Llull (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) i també a la pàgina web de L’IRL ( http://www.llull.cat).

Si la sol·licitud es presenta :

  • Mitjançant correu postal o presencialment a qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es considerarà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre.
  • Mitjançant correu postal ordinari o certificat, en aquests casos es considerarà que la data de recepció és la data d’arribada al Registre de l’Institut Ramon Llull.
  • Mitjançant correu administratiu, només per a sol·licitants espanyols, caldrà que el  segell de correus en el que consti la data estigui  estampat en el formulari de sol·licitud. 

S’ha de presentar una sol·licitud per a cada llibre. Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds o la documentació que cal presentar, adreceu-vos a Misia Sert (msert@llull.cat).o Gemma Gil (ggil@llull.cat)
No s’acceptarà cap sol·licitud que arribi un cop tancat el termini de presentació independentment de si la data del sobre està dins del termini.
No s’acceptaran les sol·licituds presentades per correu electrònic.

L’IRL ofereix la possibilitat de promocionar l’obra per la qual se sol·licita la subvenció mitjançant la publicació d’un fragment (no superior a 30 pàgines) al portal virtual de Lletra.

Possibilitat de rebre notificacions per mitjans electrònics

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil (opcional) a la sol·licitud, comporta el consentiment del sol·licitant per rebre per mitjans electrònics les notificacions individuals amb els efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.
El sistema de notificació electrònica enviarà al sol·licitant un correu electrònic i un SMS (opcional) informant-lo del dipòsit de la notificació. El correu i el  SMS s’envia a títol merament informatiu.

Les notificacions electròniques es poden consultar a la seu electrònica de l’Institut Ramon LLull.
Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de la notificació caldrà la identificació i autentificació amb un dels següents mecanismes:

  • amb un certificat digital acceptat (per a sol·licitants estrangers aquesta opció no s’aplicarà)
  • mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant, han transcorregut  10 dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que, d’ofici o a instància de part del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els terminis de presentació de les sol·licituds per a 2014 són els següents:
- Des de la seva publicació al DOGC fins el 7 d’abril de 2014.
- Des del 8 d’abril fins el 30 de juny de 2014.
- Des de l’1  de juliol fins el 31 d’octubre de 2014.


CRITERIS DE VALORACIÓ

Són criteris preferents per a la concessió de les subvencions els següents:
a) L'interès del conjunt de la proposta presentada.
b) La dificultat de la traducció que es vol realitzar.
c) El catàleg i la trajectòria de l’editorial sol·licitant.
d) La projecció internacional de la traducció.
e) La trajectòria professional del traductor.

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

El/La director/a de l’Institut resol sobre la concessió de les subvencions tenint en compte els criteris preferents que figuren en la base 7. La resolució es notifica a les persones interessades en el termini màxim de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La notificació es farà a través de la seva publicació al tauler de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (http://oficinavirtual.llull.cat/ov) i als taulers d’anuncis de la seu de l’Institut (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’Institut Ramon Llull d’acord amb el que disposa l’article 92.2g) bis del Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya podrà aplicar una reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

FORMA DE PAGAMENT

La tramitació del pagament del 50% de la subvenció s’iniciarà un cop el/la beneficiari/ària hagi manifestat la conformitat escrita amb la quantitat atorgada i el compromís de publicar el llibre en les condicions i terminis expressats en la seva sol·licitud. El pagament del 50% restant es tramitarà l’any següent al de l’atorgament de la subvenció, i després del lliurament, per part dels/de les beneficiaris/àries, de 15 exemplars del llibre, de la factura original del traductor/a i del comprovant bancari que certifiqui el cobrament dels honoraris pactats o qualsevol altre document que n’acrediti el pagament.

Aquest lliurament s’ha d’efectuar abans del 30 de novembre de l’any següent al de la convocatòria.

En cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior a l’import subvencionable l’import de la subvenció es reajustarà d’acord amb el percentatge d’atorgament que regia per a la seva concessió.
El pagament s’efectuarà en un termini a partir de 90 dies des de la recepció de la documentació requerida.

En cas que no sigui possible la publicació de l’obra en el termini que estipula les bases, cal que el/la beneficiari/ària de l’ajut ho comuniqui a l’IRL com a mínim un mes abans de la data màxima de publicació.

MENCIONS

L’editor/a ha de fer constar a la pàgina de crèdits del llibre subvencionat, en la llengua de traducció, la menció següent: «La traducció d’aquesta obra ha disposat d’un ajut de l’Institut Ramon Llull», juntament amb el logotip de l’Institut Ramon Llull. En el cas que els ajuts de l’Institut Ramon Llull comptin amb el patrocini d’altres institucions l’Institut Ramon Llull acordarà el que correspongui amb l’editor a l’efecte de fer constar la menció corresponent.

L’editor/a ha de fer constar a la pàgina del títol del llibre subvencionat l’especificació «Traduït del català per (nom del/de la traductor/a)».

L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
Generalitat de CatalunyaAjuntament de Barcelona
La Fundació Ramon Llull, està constituïda pel Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, el Consell General dels Pirineus Orientals, l'Alguer i la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, i té la seva seu a Andorra
Fundació Ramon Llull